تاریخ: ١٣:٤٦ - 1400/03/03

سخنرانی علمی

با موضوع تئوری آشوب در سیستمهای غیرخطی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٤ - 1399/12/26

دفاعیه وحید جشانی

دفاعیه وحید جشانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٠ - 1399/12/26

دفاعیه سجاد قاسمی

دفاعیه سجاد قاسمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٠ - 1399/12/26

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٦ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم عاطفه مرادی کشکولی

دفاعیه سرکار خانم عاطفه مرادی کشکولی بیشتر بخوانید ...