1401/08/11 :: ١٣:٣٩
.

دوره آموزشی

دوره آموزشی مرکز محاسبات دانشگاه

دوره آموزشی

دوره آموزشی مرکز محاسبات دانشگاه

ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی

زمان: شنبه 1401/08/24 ساعت 12-10

مکان: سالن کنفرانس شهید شهریاری دانشکده علوم پایه


خروج