1397/12/26 :: ٠٩:١١
کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

آقای حسن محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی به سرپرستی دکتر حسین منتصری و دکتر محمد پروین نیا موفق به کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان شدند.


خروج