1401/04/20 :: ٠٨:٥٠
.

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی سرکار خانم مهناز پورمومنی فیروزآبادی

دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -گرایش تبدیل انرژی سرکار خانم مهناز پورمومنی فیروزآبادی

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی سرکار خانم مهناز پورمومنی فیروزآبادی


خروج