1400/08/05 :: ١٠:٣٢

سخنرانی علمی آقای دکتر محمود یعقوبی استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی: توسعه‌یافتگی و اخلاق‌مداری

سخنرانی علمی آقای دکتر محمود یعقوبی استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز


خروج