1400/06/31 :: ٠٨:٢٤
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه زارع دهنو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه سرکار خانم فاطمه زارع دهنو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارائه دهنده:فاطمه زارع دهنو

 

عنوان: ساخت، نانوکامپوزیت  (Ba1-xCax)(ZryTi1-y)O3-Hydroxyapatite و ارزیابی زیست سازگاری و خواص الکتریکی و مکانیکی آن

 

زمان: 19/7/1400 ساعت: 14-12

 

 

اساتید محترم داور: دکتر نادر ستوده- دکتر حکیمه شریفی فرد

اساتید  محترم راهنما:

دکتر راضیه حیاتی

استاد محترم مشاور: دکتر فاطمه حیدری

 

مکان: به صورت مجازی (http://webinar2.yu.ac.ir/rhayati_consultation/)


خروج