1400/06/17 :: ١٣:٤٣
دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه کارشناسی ارشد -آقای محمد کاوه

دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه از پایانامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با موضوع:

ساخت پوشش نانو کامپوزیتی NI-b4c به روش آبکاری الکتریکی پالسی و بررسی رفتار خوردگی آن

تاریخ دفاعیه: سه شنبه 1400/06/30 

ساعت: 14-12

داوران: دکتر فاطمه حیدری-دکتر محمد بنیادی

اساتید راهنما: دکتر محمد سجاد نژاد-دکتر عباس محصل


خروج