1400/09/10 :: ١٠:٠٢
برنامه سخنرانیهای علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی دانشکده  فنی و مهندسی در هفته پژوهش

 

برنامه سخنرانی دانشکده  فنی و مهندسی

زمان برگزاری

موضوع

سخنران

لینک وبینار

توضیحات

شنبه

13/09/1400

ساعت:

 

 

 

 

ساعت:

 

 

 

 

یکشنبه

14/9/1400

ساعت:

 

 

 

 

ساعت:

 

 

 

 

دو شنبه 15/9/1400

ساعت: 14-12

اصول بازرسی خوردگی در صنایع

دکتر محمد سجادنژاد

Webinar2.yu.ac.ir/msajjadnejad_consultation

 

ساعت:13-11

اصول و کاربردهای آنالیز مودال تجربی در دینامیک سازه ها

دکتر رضا ابراهیمی

Webinar2.yu.ac.ir/rebrahimi_consultation

 

سه شنبه 16/9/1400

ساعت:16-14

جداسازی سلول سرطانی از خون بوسیله ریز تراشه ها

دکتر هاجر مقدس

Webinar2.yu.ac.ir/a388026

 

ساعت: 18-20

وب معنایی

دکتر نسیم خضوعی

Webinar2.yu.ac.ir/nkhozooie_consultation

 

چهار شنبه 17/9/1400

ساعت: 14-16

پهنه بندی و ارزیابی خسارت سیلاب رودخانه بشار با استفاده از نرم افزار HEC-FIA

مهندس طاهره کاظمی

Webinar2.yu.ac.ir/mfazeli_consultation

 

ساعت:

 

 

 

 

 

 


خروج