1399/12/13 :: ٠٩:١٥
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 97

تعیین سبد درسی

تعیین سبد درسی در اتاق مجازی زیر:

تعیین سبد درسی

از کلیه دانشجویان مهندسی مکانیک ورودی سال 1397 تقاضامندیم جهت تعیین سبد درسی خویش در روز یکشنبه مورخ 17 اسفندماه ساعت 12 ظهر در اتاق مجازی زیر حضور بهم رسانند:

http://webinar2.yu.ac.ir/pomidvar consultation/


خروج