1399/10/13 :: ٠٩:٣٣
امتحانات

تاخیر دوهفته ای در برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد دانشجویان نو ورود

تاخیر دوهفته ای در برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد دانشجویان نو ورود

تاخیر دوهفته ای در برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد دانشجویان نو وروددانلود فايل : قابل_توجه_دانشجویان_نوورود_.docx ( 15KB )

خروج