1401/01/17 :: ٠٩:٢٨
موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت دو نفر از دانش آموختگان دانشکده در ششمین دوره مسابقات پایان نامه ۳ دقیقه ای هرمزگان

موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت و کسب رتبه اول و دوم  ششمین دوره مسابقات پایان نامه ۳ دقیقه ای هرمزگان توسط دو نفر از دانش آموختگان دانشکده فنی و مهندسی

https://www.isna.ir/news/1400121612213/


خروج