آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
1397/07/28
آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

آغاز ثبت نام دانشجویان نو ورود برای جوایز تحصیلی سال 98-97
1397/07/10
اعطای تسهیلات داونشجویی بنیاد ملی ونخبگان به دانشجو یان برتر

آغاز ثبت نام دانشجویان نو ورود برای جوایز تحصیلی سال 98-97

گزارش تصویری
1397/07/04
گزارش تصویری

گزارش تصویری

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397
1397/06/24
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
1397/07/28
آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

آغاز ثبت نام دانشجویان نو ورود برای جوایز تحصیلی سال 98-97
1397/07/10
اعطای تسهیلات داونشجویی بنیاد ملی ونخبگان به دانشجو یان برتر

آغاز ثبت نام دانشجویان نو ورود برای جوایز تحصیلی سال 98-97

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397
1397/06/24
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

آئین‌نامۀ جدید پژوهانۀ اعضای هیئت علمی
1397/06/17
قابل توجه کلیــه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی

آئین‌نامۀ جدید پژوهانۀ اعضای هیئت علمی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی