ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

فایل راهنما
1397/11/13
مراحل ثبت نام و ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص در سامانه (سجاد)

فایل راهنما

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی
1397/10/15
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
1397/07/28
آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

16و15 اسفند ماه
1397/12/13
جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش خلیج فارس

16و15 اسفند ماه

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

فایل راهنما
1397/11/13
مراحل ثبت نام و ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص در سامانه (سجاد)

فایل راهنما

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی
1397/10/15
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی